การคมนาคม

        การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา ตำบลบันนังสตา
2. ทางหลวงท้องถิ่น เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4077 อำเภอบันนังสตา ตำบลบันนังสตา และอำเภอยะหา
3. ทางหลวงท้องถิ่น(กรมทางหลวงชนบท) บ้านบือราเป๊ะ เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4077 อำเภอบันนังสตา ตำบลบันนังสตา
4. ทางหลวงท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) เส้นทางลัดบ้านเงาะกาโป- เขื่อนบางลางเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410
5. ทางหลวงท้องถิ่น (รพช.) บ้านบือซู –กาโสด เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410
6. เส้นทางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน เป็นถนน คสล. ถนนดิน และถนนดินลูกรัง

การโทรคมนาคม

                   สถานีโทรคมนาคม(ระบบเครือข่ายมือถือ) หมู่ที่ 7 บ้านกูวอบาเดาะ 1 แห่ง
การไฟฟ้า
                  มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน แต่ไม่ยังครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนในหมู่บ้าน และประชากรจำนวน 70 % มีไฟฟ้าใช้ อีก 30% ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ ลำห้วย 3 สาย
– บึง หนองและอื่นๆ 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย 9 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
– บ่อโยก – แห่ง
– อื่นๆ – แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

                     แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือถ้ำกระแชง ม.5 บ้านกาโสด ถ้ำคูหา ม.7 บ้านกูวอบาดะ