สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโป ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยะลา ประมาณ 40 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 410 มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอกรงปินังและอำเภอยะหา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตตำบลบาเจาะและตำบลเขื่อนบางลาง
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลเขื่อนบางลาง และเขตอำเภอธารโต
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตตำบลถ้ำทะลุ
เนื้อที่
                    คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้ 178.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 111,562.50 ไร่
( 606,806  ไร่ )

 

ภูมิประเทศ
                    องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ตอนกลางและด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเหมาะแก่การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปัตตานี คลองธารโต คลองน้ำใส คลองลิเง๊ะ บึงกะติง บึงละหารแย บึงตือระและบึงบือยา
เขตการปกครอง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
                    หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวังใน
หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสตา(บางส่วน)
หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโป
หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแว
หมู่ที่ 5 บ้านกาโสด
หมู่ที่ 6 บ้านบือซู
หมู่ที่ 7 บ้านบือราเปะ
หมู่ที่ 8 บ้านตือละ
หมู่ที่ 9 บ้านเจาะบันตัง
หมู่ที่ 10 บ้านบาโงยแจเกาะ
หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวังนอก
– เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่ คือ หมู่ที่ 1, 3 – 11
– เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลบางส่วน จำนวน 1 หมู่ คือ หมู่ที่ 2
– ท้องถิ่นอื่นในตำบล มีจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบันนังสตา
ประชากร
                     มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 14.656 คน แยกเป็นชาย 7,431 คน หญิง 7,225 คน จำนวนครัวเรือน 2,825 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 49) มีความหนาแน่นของประชากร 80.27 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวน

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านป่าหวังใน

235

666

617

1,267

2

บ้านบันนังสตา

116

228

203

430

3

บ้านเงาะกาโป

462

1,249

1,307

2,465

4

บ้านบันนังกูแว

200

643

638

1,276

5

บ้านกาโสด

435

930

877

1,795

6

บ้านบือซู

455

999

833

1,770

7

บ้านบือราเปะ

207

602

495

1,057

8

บ้านตือระ

200

591

528

1,089

9

บ้านเจาะบันตัง

248

733

689

1,423

10

บ้านบาโงยแจเกาะ

121

310

310

633

11

บ้านป่าหวังนอก

146

391

412

813

รวม

2,825

7,431

7,225

14,656